BioVis

จากจานอาหาร สู่สารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis ที่ผ่านกระบวนการย่อยแบบไฮเทค มีแร่ธาตุ สารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับพืช ปลอดภัย ไร้สารพิษ

Our Mission

เนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นหนึ่งในปัญหามลพิษอันดับต้นๆ ของประเทศไทย จากการสำรวจโดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชนทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณมากถึง 27.37 ล้านตัน หรือ 74,998 ตันต่อวัน

ดังนั้นทีมนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ BioVis จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้าง BioVis ให้เป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ให้เห็นว่า เมื่อเราแยกขยะอินทรีย์เศษอาหารออกมาจากขยะส่วนอื่นและใส่กระบวนการวิจัยและพัฒนาเข้าไป เศษอาหารจากที่เหลือจากการบริโภคของคนจะเป็นสารตั้งต้นสู่การเป็นสารอาหารของพืช พืชที่เติบโตจากการบำรุงด้วย BioVis นั้นปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้งาน เราตั้งใจที่จะให้การเติบโตของธุรกิจ BioVis เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี ZeroWaste สามารถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถเกิดเป็นรายได้เพื่อสนับสนุนกระบวนการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)

Our current products